Bezwaarschriften Borgerstein

02 Maart 2022

Bezwaarschriften Borgerstein

We geloven eerst en vooral in een goede herbestemming van de oude gebouwen van Borgerstein

Vorige week maandag zijn we met een aantal buurtbewoners op de info-markt naar de plannen gaan kijken voor de verbouwing van de oude gebouwen van Borgerstein. Daar leerden we oa. dat de huidige aanvraag gaat over een aanvraag voor 248 "luxe-appartementen". Dit betekent meer appartementen dan er woningen zijn in de ganse buurt… Deze worden verdeeld over verschillende blokken, waarvan de hoogste maar liefst 8 verdiepen telt. Bezwaarschriften konden tot 1 maart worden ingediend, dus gingen we aan de slag. Enerzijds door ons inhoudelijk te verdiepen in het project, anderzijds door buurtbewoners te contacteren over de plannen. 

We geloven eerst en vooral in een goede herbestemming van de oude gebouwen van Borgerstein, iedereen is het erover eens dat daar iets moet gebeuren. Maar we stellen ons vragen bij de huidige plannen en de gang van zaken. We stelden een groot aantal onregelmatigheden en onjuistheden vast. Na het indienen van onze bezwaren, maakten we, samen met de buurt, een voorstel tot aanpassing.

 

Voorstellen tot aanpassing vanuit de buurt.
Voorstel qua volumes 

1.- De buitencontour van de (nieuwe) bouwvolumes heeft nooit een grotere schaduwwerking op de omgeving en op de overige loten van de verkaveling dan de bestaande (zeer imposante en omvangrijke) gebouwen van het Sint-Jozefseminarie. Dit wordt bij de aanvraag aangetoond met een degelijke en verifieerbare schaduwstudie, gebaseerd op Azimut en hellingshoek volgens de gegevens van het KMI (en dit telkens van 45’ na zonsopgang en 45’ voor zonsondergang “lokale tijd”).

Voorstel qua aandacht voor woonkwaliteit 

2a.- Bij alle nieuwe woongelegenheden worden per dag (gedurende 10 maanden nl. periode van 21 januari – 22 november) minimaal 2 mogelijke bezonningsuren gegarandeerd in midden vensterbank raam (van woonkamer ). [conform de zgn. “Lichte TNO-norm”] 

2.b.- Nieuwe gebouwen zorgen er voor dat ze geen grotere impact hebben op de in oprichting zijnde woongebouwen (zoals residentie Philyra) dan toegelaten volgens de “strenge TNO-norm” (cfr. hierboven doch minimaal 3 mogelijke bezonningsuren) en dit voor zover dit in de huidige constellatie het geval is.

Voorstel ivm hinder tijdens bouwwerken

3a.- Er worden geen werken, noch transport van/met zwaar materiaal/materieel, uitgevoerd voor 7h00 ‘s ochtends  en na 19h00 ‘s avonds.

3b.  Een “minder-hinder”-convenant wordt bindend gesteld. Per inbreuk wordt een boete opgelegd van bv: 2 000,-€ ten gunste van Borgerstein VZW.

Voorstel qua respect voor erfgoed 

4a- Alle bestaande zichten vanop IJzerenveld op de voor- en zijgevels van het behouden voorgebouw (en kapeltoren) worden volledig en intact gevrijwaard. 

4b. Nieuwe bouwvolumes mogen geen impact hebben op de bestaande zichten vanop de openbare weg (lees: niet uitsteken voor, naast, boven)

Voorstel verkeersveiligheid

5a.  De hellingspercentages, draaicirkels e.d. van de stijgstructuren naar de ondergrondse parkeergelegenheden (20 of meer parkeerplaatsen) worden beperkt tot een realistisch en gemiddeld maximum van 14 %.

5b. Op iedere landing (einde van een helling) waar mechanisch verkeer in aanraking kan komen met zwakke weggebruikers wordt een stilstandzone voorzien over een lengte van minimaal 5m (met een maximale helling van 4 %).

5c. Breedte en verdere layout van stijgstructuren wordt zo opgevat dat het normaal gebruik zich kan afwikkelen op de eigen rijrichting

5d. Het “voorplein” blijft “ (cfr. RUP) voorbehouden aan zwakke weggebruikers met een minimum aan mechanisch verkeer voor lossen- en laden. De onveilige situatie gecreëerd door 2 bijkomende  in- en uitgangen voor mechanisch verkeer ter hoogte van de huidige (en goed gesitueerde) halte voor openbaar vervoer kan niet aanvaard worden.

5e. Eventuele voorziening voor “deelwagens ter beschikking van de buurt” wordt georganiseerd aan de zuidelijke toegang (huidige hoofdinkom)

Voorstel geluidshinder

6a.  De aanvraag omvat een voorstudie van de mogelijke geluidshinder en de garantie dat minimaal de beste beschikbare technieken worden toegepast om geluidshinder te voorkomen.

6b. Technische installaties op daken worden op een esthetische wijze omkleed en akoestisch geïsoleerd.

6c. In situ akoestische proeven tonen aan dat de maximale geluidshinder (naar buurt en eigen patrimonium) altijd kleiner is dan de strengste eisen uit de normen (zoals bvb. NBN S01-400-1, Europese richtlijn 2002/49/EG,…) van kracht bij de eindoplevering van de gebouwen. In ieder geval mogen de installaties op geen enkel ogenblik (dus ook niet bij ZW-wind)  meer dan 35dB geluid veroorzaken bij aangelanden (of woningen op eigen terrein).